Ombyggnad E4

Trafikverket och kommunen har tagit fram ett förslag till ny detaljplan för ombyggnad av E4 genom Älandsbro. Projektet omfattar en sträcka på ungefär 1,5 km av väg E4 genom Älandsbro. Det berörda trafiknätet har brister vad det gäller trafiksäkerheten för såväl fordonstrafik som för oskyddade trafikanter. På E4 genom Älandsbro finns flera korsningar som upplevs som farliga och otrygga både för bilister och oskyddade.

>> Läs mer – Planläggningsbeskrivning

Comments are closed